img

BOŞANMA AVUKATI

AİLE HUKUKU AVUKATLIĞI NEDİR?

 

Aile Hukuku:

Aile toplumun temel taşı olması sebebiyle diğer evlilik akdine veya sözleşmesine diğer sözleşme tiplerine göre daha geniş ve kazuistik bir metodla ülkelerin kanuni düzenlemelerinde yer verilmiştir. Türk Hukuku’nun özellikle Cumhuriyet ile birlikte İsviçre Medeni Kanunu’nun mehaz alınmasıyla içine bir miktar Roma Hukuku özelliklerini de barındıran batı tipi aile hukukunun egemenlik alanına girdiği söylenmektedir.

 

Aile Hukuku öncelikle Türk Medeni Hukuku içinde düzenlenmiş bulunan nişanlanma, evlenme, boşanma, eşler arasındaki mal rejimi, velayet ve nafaka gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. T.M.K ile birlikt Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun aile hukukunun temel kaynak kanunlarıdır. Boşanma avukatının bu kanun ve ilgili yönetmeliklere ve uygulamasına hakim olması gerekmektedir.

 

Boşanma Avukatı:

Boşanma avukatı denince özellikle gündemde dizilerde yer alan avukat tiplemeleri göz önünde bulundurulmamalıdır. Boşanma avukatı serbestçe ve hatta kanuna aykırı olarak delil toplamaz, meslektaşını tehdit etmez. Ancak müvekkiliyle beraber kanuna uygun olarak delilleri müvekkilinin lehine olanları bildirerek müvekkilinin hakkını savunur. Boşanma avukatı boşanma davalarında deneyimli avukat olarak algılanmaktadır. Bazen ülkemizde veya Denizli boşanma avukatlığı kolay gibi addedilmektedir. Oysa boşanma davası eşlerin boşanmadan sonraki hayatlarını etkilediği için çok önemli davalardır.

Boşanma avukatı her şeyden önce usul yargılamasına hakim olmak zorundadır. Çünkü aile hukukunu çok iyi bilmeniz sizi çok iyi boşanma avukatı yapmaz. Usul yargılamamızda başta mahkemelerin yetkisi ve görevleri, süreler, talepler, talep şekli, talep zamanı, deliller, delillerin bildirimi, dilekçe yazımı, dilekçeler aşamasının takibi, UYAP bilgisi, duruşmada etkin rol oynama, mahkeme ve Yargıtay ve hatta istinaf uygulamalarını iyi bilmek gerekmektedir. Özellikle son zamanlarda kendine boşanma avukatı diyen meslektaşlarımızın dilekçelerinde boşanmaya temel teşkil etmeyen veya evlilik içinde affa uğramış bazı vakıalara yer verildiğini görmekteyiz. Bu kesinlikle yanlış bir husustur.

 

Boşanma Davalarında Neler Talep Edilir?

Denizli boşanma avukatı olarak boşanma davası açılırken ön görüşme tutanağı tutuyoruz. Burada boşanmak isteyen eşin boşanma sebebinin ne olduğu, boşanmayla çocukların velayetinin nasıl devam etmesini istediği, tedbir ve yoksulluk, tedbir ve katılma nafakası talep edip etmediklerini, mal rejimine ilişkin katkı ve katılma payı alacağı davası açıp açmak istemediklerini, ziynet alacağına ilişkin talebinin olup olmadığı gibi hususlarda çok detaylı bir form dolduruyoruz.

Boşanma davasında, boşanmayla birlikte maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, yoksulluk ve katılım nafakası , eşya paylaşımı, ziynet iadesi davası açılabilmektedir. Mal rejimine ilişkin davalar ise boşanma davasının açılması ön koşul olduğundan ayrı bir dava olarak açılmaktadır. Özellike aile bireylerine karşı ekonomik, fiziksel veya sözel bir şiddet var ise müvekkille birlikte mutlaka polise veya savcılığa giderek şikayetçi olarak koruma kararı talep etmek, bazen koruma kararını boşanma davasıyla birlikte talep etmek, TMK 169 gereğince aile ve çocukların bakımı korunması için geçici önlemlerin alınmasını talep etmek ve taleplerde ısrarcı olmak boşanma avukatının görevidir. En azından bize göre...

 

 

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

HMK 119. Madde bize dava dilekçesinin nasıl yazılması gerektiğini açıklamış bulunmaktadır. Buna göre boşanma davası açan avukat dava dilekçesini bu maddeye göre önce mahkemenin adını, davacı ve vekilinin adını ve adresini, davalının adını ve adresini belirtmeli, davanın konusunu dilekçesinin sonucunda belirteceği talep sonucuyla alakalı olarak boşanma sebeplerinden hangisine dayandığını belirterek boşanma ve ferilerine dair istekler varsa bunları da özetleyerek belirtmeli, şayet davanın ferilerinden sayılan ziynet alacağı veya eşya istemi varsa bunun değeri belirtilmeli, bu istemin kısmi dava mı, yoksa belirsiz alacak davası niteliğinde mi olduğunu da açıklamalıdır. En önemli konuların başında ise bir çok dilekçede kanunun zorunlu tuttuğu "vakıaları sıra numarası ile yazmak ve bu vakıaların hangi delillerle ispatlanacağını açıkça yazmak" gelmektedir. Bir çok dilekçede buna uyulmaması dava dilekçesinin reddine sebep olmasa da boşanma davasının iyi anlaşılamamasına, hakimin davaya hakim olamamasına ve hak kaybına sebep olmaktadır. Dilekçede boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanılıyorsa evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan affa uğramamış olan vakıalar ve bu vakıaların nasıl hangi delille ispatlanacağı yazılmalıdır. Boşanma avukatı özel boşanma sebepleri dediğimiz sebeplere dayanıyorsa bunları açıkça belirtmeli ve delillerini de bildirmelidir. Deliller kısmına biz Denizli boşanma avukatı olarak mutlaka açıklamalar kısmında belirttiğimiz vakıaların numaralarına atıf yaparak sıra numarası ile delilleri bildiriyoruz. Ayrıca tanıkların hangi konularda dinletileceğini de bu açıklamalar bölümündeki vakıa numaralarını belirterek bildiriyoruz. Bu sayede aile mahkemesi hakimine duruşmada çok kısa süre içerisinde dosyada bildirilen delilin numarasını, hangi vakıaya ilişkin olduğunu nasıl toplanacağını da izah etmesi çok kolaylaşmaktadır. Hakimin duruşmadan önce dilekçeleri incelediği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple ciddiyet ve kurallara uygun yazılan dilekçe akılda kalıcılığı sağlamaktadır. Dilekçede özellikle birbirini tekrar eden aynı anlamda cümlelere söylemlere dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu durum okuyan açısından zaman kaybıdır. Unutulmamalıdır ki avukat dilekçeyi mahkemeye karşı tarafa cevaben yazmaktadır.  Dava dilekçesinin içeriği bu olduğu kadar boşanma avukatı davalı vekili olarak da cevap dilekçesi yazmak zorundadır. Bunu da yine yukarıda belirttiğimiz şekilde yazmalıdır. Dava veya cevap veya cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinde stratejik olarak verilmesi gereken evraklar delil olarak mutlaka sunulmalıdır. Çünkü belge niteliğindeki fotoğraf, whatsapp veya sms gibi görüntülerin artık pdf ortamında dava dilekçesine eklenmesi mümkündür. Bu ek belgelerin de yine dilekçede delillerde ekler bölümünün kaçıncı sırasında olduğu belirtilmeli ve başına da kaçıncı ek olduğu yazılmalıdır. Bazen avukatların bu ek belgeleri sırası karışık veya neye istinaden delil olarak sunulduğu açıklanmadan verildiği görülmektedir. Usul hukukumuzda taraflarca getirme, taleple bağlılık ilkesi çerçevesinde ve yukarıda anılan madde kapsamında bu karışıklığın içinden aile mahkemesi hâkiminin çıkmasını beklemek büyük bir hatadır.

Denizli ve çevresinde aktif boşanma avukatı olarak verdiğimiz avukatlık hizmetinin kalitesini tecrübemizi göz önünde bulundurarak ve dilekçe örneklerimizden büromuzda kişisel verilerin gizliliğine uyarak örnek görebilirsiniz.

 

BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanma sebepleri hukukumuzda T.M.K 161 ve 169. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup, Zina, Hayata Kast ve Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı sebepleri genellikle özel boşanma sebepleri olarak görülmekte ve özel şartlara ve ispat kurallarına tabi olmakta, 169.da düzenlenen Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ise evlilik birliğinin eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede  sarsılmış olmasına dayalı olarak çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılan boşanma davalarıdır. Denizli’de hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bu davaların boşanma sebebi olarak bildirilen sebeplerin ispatına zaman zaman uyulmadığı veya yanlış sebebe dayalı olarak açılmasıyla davacının veya davalının karşı davasının yanlış açılması sebebiyle mağduriyetler meydana gelmektedir. Bu konuda avukat seçerken özenli olmak gerektiği kadar boşanma avukatının Türk Borçlar Kanunu kapsamında vekilin özen borcu kapsamında sorumluluğu olduğu da unutulmamalıdır.

15 yılı geçkin bir süredir icra etmekte olduğumuz avukatlık mesleğini Denizli Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin ve danışanlarımızın haklarına en hızlı ve en uygun şekilde kavuşmalarını temin etmek amacıyla danışan ve müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekte hukuki yardımda bulunmaktayız.

Denizli Avukat Adem SÜPÇİN

 

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.