img

Miras Hukuku kısaca gerçek kişilerin hukuk alemindeki her türlü ayni, şahsi, fikri hak ve borçlarının öldükten sonra geride bıraktığı haleflerine geçmesini inceleyen hukuk dalıdır.

Hukukumuzda miras bırakan müteveffa kişilere muris denmektedir.

Miras bırakanın (muris) hak ve borçları ile tereke malları üzerinde miras payı kadar hakkı olan yasal veya atanmış gerçek ve tüzel kişilere mirasçı denir.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı); İlam hükmünde olan ve mirasçıları ve mirasçıların tereke üzerindeki hisselerini gösterir belgedir. Hukukumuzda mirasçılık belgesi,  tereke ile ilgili işlemler yapmak, tereke ve miras ile ilgili davaları açabilmek için gerekli bulunmakla birlikte mahkemelerden veya noterliklerden başvuru ile alınabilmektedir.

Vasiyetname, muris tarafından sağken düzenlenen ve malvarlığının öldükten sonra mirasçıları arasında paylaşımı hususunda aldığı kararların hukuk âleminde geçerli olabilmesi için hazırladığı belgedir.

Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiştir.

Miras hukuku davalarına hukukumuzda ayrı bir ihtisas mahkemesinde bakılmamakta olup basit yargı veya çekişmesiz yargı usulüne tabi olan işlere Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılmaktadır. Miras hukuku davaları mirasçılık belgesi isteminden başlamak üzere teknik bilgi ve deneyim gerektiren davalardır. Ayrıca miras hukuku zaman zaman usul hukuku, ceza hukuku, icra hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku, özellikle gayrimenkul (taşınmaz) hukuku ve diğer hukuk dallarıyla da kesişmektedir.

Denizli ve Ege bölgesi gelişen ve gittikçe taşınmazlar yönünden değer kazanan bir bölgedir. Yerel yönetimler tarafından arazi niteliğindeki taşınmazlar imara açılmakta taşınmaz maliklerinin taşınmazları bir yandan değer kazanmakta imar uygulaması yönünden bir yandan da alan kaybına uğramaktadır. Denizli, İzmir, Antalya gibi illerimizde orman vasfını kaybetmiş araziler de zilyetlerine veya tapuda zilyet gözükenlerin mirasçılarına hukuki şartlar uygunsa verilmektedir. Miras ve gayrimenkul avukatının karmaşık ve teknik hukuki düzenlemeler içeren bu konularda yeterli deneyim ve bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz.

Miras avukatı olarak murisin ölümünden sonra kanuni süreler içerisinde geriye dönük tasarruflarına yönelik şartları varsa tasarrufun iptali yani hileli, muvazaalı devirlerin iptali yönünde davalarda hukuki yardım ve vekillik görevi yapmaktayız.

Ayrıca Süpçin&Esen Hukuk Bürosu olarak terekenin paylaşımı hususunda da çeşitli dava ve istemlerde hukuki yardım ve danışmanlık yapmaktayız. Özellikle izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), önalım, geri-alım davalarında tecrübe sahibiyiz. Ayrıca imar uygulamaları nedeniyle birbirini tanımayan kişilerin taşınmaz ortaklığı münasebetiyle  ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da Denizli Miras Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Miras Hukukundan kaynaklanan diğer dava ve danışmanlık hizmetlerimiz şunlardır;

Mirasçılık belgesinin alınması,

Mirasçılık belgesinin iptali

Reddi miras, miras ve terekeye temsilci (mümessil) atanmasına ilişkin,

Mirasta defter tutulması,

Tenkis (denkleştirme), mirasta iade

Tasarrufun iptali muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil

İzaleyi Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)

Vasiyetnamenin iptali davaları,

Miras avukatı olarak kanuni şartları ihtiva eden vasiyetname tanzimi hususunda danışmanlık vermekteyiz.

Miras avukatının en temel görevlerinden olan mirasçıların mirasçılık haklarının çeşitli hukuki işlem ve davalar yoluyla korunması hususunda Süpçin&Esen Hukuk Bürosu Av. Adem Süpçin ve Av. Ali Esen olarak karşılıklı güven, vekillik şartlarının en başta tayini gibi ilkelere bağlı olarak sürecin hızlılığına önem vererek hukuki danışmanlık yapmaktayız.

Ayrıca, kimler mirasçı olur, kimler mirasçı olamaz, eşe ne kadar miras kalır, miras ne zaman paylaşılır, miras nasıl paylaştırılır, miras nasıl araştırılır, miras konusundaki davalara hangi mahkeme bakar, kimler mirası reddedebilir, miras hangi hallerde reddedilir,  reddi miras kaç gün içinde yapılmalı, reddi miras davası ne kadar sürede sonuçlanır, atanmış mirasçı kime denir, hangi mirasçıların saklı payı vardır, evlatlık mirasçı olur mu, mirasçılık belgesi nedir, kimler mirasçılık belgesi alabilir, kimler mirastan yoksun bırakılır ve benzeri miras hukukunu ilgilendiren tüm sorularınız için profesyonel Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Daha faza bilgi ve miras hukuku ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.