img

Sağlık Hukuku genel olarak sağlık hizmeti sağlayan kişi ve kurumlar ile sağlık hizmeti talep edenler arasındaki ilişkileri konu anlan hukuk dalıdır.

 

Sağlık hukukunun kaynakları çok çeşitlidir. Bu kaynaklar Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, Kanunlar, Yönetmelik ve tüzükler şeklindedir.

 

Sağlık hukukunda Yaşam Hakkı’ndan kaynaklanan Sağlık Hakkı, Hasta Hakları, Tıbbi Hata ve Malpraktis gibi kavramlar yer almaktadır.

 

Sağlık hizmeti sağlayan kişi ve kurumlar ile sağlık hizmeti talep eden kişiler arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan davalar aynı zamanda idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukuku içerisinde yer almakta bazen tek bir fiil hem özel hem de ceza hukukunu veya bunlarla beraber idare hukukunu da ilgilendirebilmektedir.

 

Sağlık hukuku hasta haklarına paralel gelişim sağlamış, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Anayasamız yanında Uluslarası Hekim Organizasyonları ile Türk Tabipler Birliğinin ortaya koydukları esas ve ilkeler bu alanda çerçeveyi çizmiştir. Ayrıca sağlık hukukundan kaynaklanan davalar Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi genel kanunları ilgilendirmektedir.

 

Sağlık hukukunun konusuna insan vücuduna yapılan tüm müdahaleler girmektedir. Müdahalenin yapılırken hasta veya yakınının rızası özellikle “aydınlatılmış rıza”, müdahale hakkında gerekli açıklama, dikkat ve özen borcu, müdahalede bulunacak olan sağlık personelinin gerekli ve yeterli eğitim ve deneyimi, olası komplikasyonlar, standart tıbbi müdahale ve uygulamalar, tedavi ve müdahale ile ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş protokoller vs. girmektedir.

 

Sağlık hukuku aynı zamanda tazminat hukuku ile de yakından ilgilidir. İster vekâlet akdi olarak isterse eser sözleşmesi olarak yorumlansın herhangi bir tıbbi tedavi ve müdahale neticesinde sağlık personeli, hekim ve sağlık kuruluşunun kusuru sebebiyle kişide meydana gelen bedensel ve ruhsal olarak zarar maddi ve manevi tazminat davalarının konusunu oluşturmaktadır.

Sağlık hukukundan kaynaklanan ve özellikle malpraktis davaları detaylı bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

 

Birçok Özel Hastane ve Kamu Hastanesi ayrıca özel hekim muayenesi barındıran Denizli ve Ege Bölgesi’nde sağlık hukukundan kaynaklı ceza ve tazminat davalarının yoğun olarak görüldüğünü belirtmek isteriz.  Hakkının çiğnendiğini ve zarara uğradığını düşünen veya zor bir görev üstlenmiş olduğu halde haksız olarak suçlanan hekim ve sağlık personellerimize avukat olarak hukuki yardımda bulunmaktayız.

 

Sağlık Hukuku ve bu alandan kaynaklanan davalara ilişkin makalelerimizi yayınlamayı sürdüreceğiz.

 

Sağlık hukukundan kaynaklanan dava ve uyuşmazlık konusunda büromuzda hukuki yardım sağlanmakta ceza ve tazminat davalarında aktif avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Av. Adem SÜPÇİN-DENİZLİ

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.