img

Hayatın her alanında bireyler olarak ticaret ile ve dolayısıyla ticaret hukuku ile iç içeyiz. Günümüzde kişinin hayatını sürdürebilmesi, ekonomik varlığını sürdürmesi ile doğru orantılı hale gelmiştir. Ekonomik hayatın bir düzen içerisinde işlemesi için bir takım yazılı kurallara bağlanması söz konusudur. Gerek bireylerin kendi aralarında gerekse tüzel kişiler ile olan ilişkilerinde uymak zorunda olduğu kurallar oldukça ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Bu ayrıntılı düzenlemeler karşısında kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki yardımı pratik ve anlaşılır bir şekilde sunmayı hedeflemekteyiz.

Ticaret hukukunda Ticari hükümler genel itibariyle Ticaret Kanununda bir araya getirilmiştir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda kanunun uygulama alanı Ticari Hükümler, Ticari örf ve adet, Ticari davalar,çekişmesiz yargı işleri ve deliller şeklinde sayılmıştır. Ticari hükümler alt başlığı içerisinde 1. madde olarak ise “Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.” şeklinde belirtilerek devamında “Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve adete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir.” hükmü getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu altı kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta Ticari İşletme üst başlığı ile Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap ve Acentelik konularında hükümler yer alır.  İkinci kitapta Ticaret Şirketleri üst başlığı ile Genel Hükümler, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ve Limited Şirket konuları düzenlenmiştir. Üçüncü kitap Kıymetli Evrak üst Başlığı altında yine Genel Hükümler, Nama Yazılı Senetler, Hamile Yazılı Senetler, Kambiyo Senetleri, Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler ile Makbuz Senedi ve Varant düzenlenmiştir. Dördüncü kitap Taşıma İşleri‘ ne ayrılmış olup Eşya Taşıma, Taşınma Eşyası Taşıması, Değişik Tür Araçlar ile Taşıma,Yolcu Taşıma ve Taşıma İşleri Komisyoncusu konularında düzenlemeler yapılmıştır. Beşinci kitapta Deniz Ticareti üst başlığı ile Gemi, Donatan ve Donatma İştiraki, Kaptan, Deniz Ticareti Sözleşmeleri, Deniz Kazaları, Gemi Alacakları, Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini ve Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler konuları düzenlenmiştir. Son kitap olan Sigorta Hukuku başlıklı altıncı kitapta ise Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler düzenleme alanı bulmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.