Avukat Meslektaşlarımız için 35/A Uzlaşma Tutanağı

img

Avukat Meslektaşlarımız için 35/A Uzlaşma Tutanağı


Avukatlı Kanunu 35/A Uzlaşması ve Uzlaşma Tutanak Örneği

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesi ve bendi gereğince taraflar ve avukatları dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra ilk duruşmaya kadar uyuşmazlık hakkında uzlaşmaya varabilirler ve bu uzlaşma anlaşması sözleşmesi kanuni şartları taşıyorsa ilam hükmünü taşır. 

Hangi Uyuşmazlık Türleri Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşmasına Tabiidir?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve ayrıca kamu düzenini ilgilendirmeyen konulardan kaynaklı uyuşmazlıklar ancak avukatlık kanunu kapsamındaki uzlaşmaya konu olabilir. Ayrıca gayrimenkulun taşınmazın aynına yönelik uyuşmazlıklara dair uzlaşmalarda taşınmazın devrine veya ayni hak kurulmasına dair uzlaşmalar geçerlilik taşımamaktadır. 

35/A Uzlaşmasının Şartları Nelerdir?

Uzlaşmanın Avukatlık Kanunu 35/A yollamasıyla İcra ve İflas Kanunu 38 ve 68/A kapsamında ilam niteliğine kavuşabilmesi için dava öncesi taraf ve avukatın karşı tarafa biliniyorsa karşı taraf avukatına birlikte yazılı veya sözlü olarak uzlaşma teklifi ve çağrısında bulunması, uzlaşma görüşmelerine dair yer ve tarihin karşılıklı görüşülmesi ve üzerinde mutabık kalındıktan sonra uzlaşılan yer ve saatte uzlaşma tutanağının tutulması gerekmektedir. Bu hususların tutanağa dercedilmesi gerekmektedir. 

Neden Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması?

Arabuluculuk gibi 35/A uzlaşması da bir alternetif uyuşmazlık çözüm metodudur. Arabuluculuk sürecinde avukat zorunluluğu yok ancak Avukatlık Kanunu 35/A uzlaşmasında tarafların avukat ile temsili şarttır.Arabuluculuk sürecinde zorunlu olmayan avukat ile temsil taraflardan birinin hukuki uyuşmazlık hakkında haklarını, yargılama sürecini tam ve kesin olarak bilmeden hareket etttiğinden hak kayıpları yaşanabilmektedir. Ayrıca taraflar ve avukatları uzlaşma olabilmesi ihtimaline binaen müvekillerine daha az masrafla menfaatlerini temin edebilmektedirler. Arabuluculuk ise taraf vekilliği mantığından ayrı, tarafsız bir kişinin tarafları çeşitli metodlar uygulayarak iletişimi sağlayarak anlaşmalarına imkan sağlayan bir metod olduğu için bu metoda göre daha üstündür. 

Başta Denizli Barosu avukatları meslektaşlarımız olmak üzere tüm avukat ve müvekkillerinin istifadesine sunduğumuz örnek uzlaşma tutanağını ve tutanağın sonuna bilgi mahiyetinde eklediğimiz notları aşağıda paylaşıyoruz.
UZLAŞMA TUTANAĞIDIR

(Avukatlık Kanunu m.35/A Kapsamına Göre İmzalanan)

 

1.TARAFLAR                                 :

1.      AD SOYAD (TC:……………………. )

(Adres)

VEKİLİ                                            : AV. ADEM SÜPÇİN-(T.C:……………..)

Denizli Barosu, Sicil No: 1177

Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:91 Yüksel Apt. K:3

D:10 Merkezefendi DENİZLİ

 

2.      AD SOYAD (TC……………………..)

Adres

VEKİLİ                                            : AV. ADEM SÜPÇİN-(T.C:……………..)

Denizli Barosu, Sicil No: 1177

Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:91 Yüksel Apt. K:3

D:10 Merkezefendi DENİZLİ

 

2. UYUŞMAZLIK KONULARI   :          

 

3.İDDİA VE SAVUNMA               :

 

3.UZLAŞMANIN ÖZÜ                   :

 

Taraflar arasında işbu uzlaşma tutanağından önce (dava açılmadan önce/ dava açılıp da duruşma başlamadan önce) meydana gelen yukarıda özetlenen uyuşmazlık konularının uzlaşma ile çözülmesi için taraflardan … ve vekili Av. Adem SÜPÇİN’in …….. tarihindeki  teklifi ve çağrısı üzerine diğer taraf …. ve vekili ……..’in  …… tarihindeki kabulü,  ile işbu uzlaşma tutanağı tarihi ve yerinde mutabık kalınmasını müteakiben uzlaşma görüşmeleri başlamış olup müzakereler neticesinde, uzlaşma tutanağının 1136 sayılı kanun 35/A ve İ.İ.K m38, 68/A kapsamındaki sonuçları hususunda taraflar ve vekilleri tam bir şekilde müdrik olup anlaşma sağladıktan sonra aşağıdaki şartlarla uyuşmazlık konusu üzerinde uzlaşmışlardır.

3.1)

3.2)

3..) Tarafların birbirinden uzlaşma görüşmeleri ve uzlaşma tutanağından kaynaklanan giderler ile avukatlık ücretleri talebi yoktur.

 

4.UZLAŞMANIN TARİHİ:           : …/…./2022- Saat: ../..

 

5. UZLAŞMA YERİ                                   : Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:91 Yüksel Apt. K:3

                                                             D:10 Merkezefendi DENİZLİ

 

Taraflar, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 maddesine göre ilam niteliğinde olan işbu tutanağa konu uyuşmazlıktan kaynaklanan yukarıda tek tek ayrıntılı şekilde belirlenen hak ve yükümlülükler  dışında; birbirlerine karşı başkaca hak ve yükümlülüklerinin olmadığını beyan ve karşılıklı olarak birbirini ibra etmişlerdir. İşbu tutanak … sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup birer örnek aşağıda adı- soyadı ve imzası bulunan taraf ve vekillerine verilmiştir.TARİH

TARAF 1.                                                                                        TARAF 2.                                                               

VEKİLİ                                                                                           VEKİLİ

 

AV. ADEM SÜPÇİN                                                         AV. …

 UZLAŞMA TUTANAĞINDA DAHİL EDİLMEYECEK BİR KAÇ NOT:

1.Avukatlık K. 35/A uzlaşması alternatif bir uyuşmazlık çözüm metodudur. Dayanağını adındaki kanun maddesinden alır.

2. Dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra duruşmadan önceye kadar yapılabilir. İlk duruşmadan sonra yapılırsa mahkeme dışı sulh sözleşmesi niteliği taşıyabilir. Bu sözleşme mahkemeye verilerek mahkeme kararıyla onaylanarak ilam haline getirilebilir.

3. A.K 35/A Madde gereğince ilam niteliğini taşır.

4. Uzlaşmanın şarta dayalı olarak yapılmaması gerekir. Uzlaşma maddeleri uyuşmazlığı sona erdirecek şekilde, duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

5. Uyuşmazlık konusunun tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği hususlardan kaynaklanması gerekir.

6. Taşınmaz mülkiyetinin devri gibi resmi şekle tabi sözleşmeler 35/A kapsamında ele alınsa dahi ilam niteliğine kavuşamaz.

7. İlam niteliğinde sayılacak anlaşma, protokol veya tutanak, var olan ve dava aşamasına gelip, dava açılmak üzere olan ya da davası açılmış olan bir uyuşmazlığa ilişkin, uzlaşma teklifi üzerine, yapılan uzlaşmadır. Dava öncesi uyuşmazlığın tespiti açısından anlaşma metnine yukarıda olduğu gibi teklife ve kabule dair kloz eklenmiştir.

8. Uzlaşma tutanağının imzasından önce meslektaşlar vekaletname örneklerini birbirlerine vermelidirler. Vekâletnamede yetkiye dikkat etmek gerekir. Ancak kanaatimizce uzlaşma teklifi ve daveti için özel yetkiye gerek yoktur.

9. Dava açıldıktan sonra yapılacaksa yargılama giderleri ve uzlaşma giderleri uzlaşma tutanağına eklenmelidir.

 

Yukarıdaki uzlaşma belgesi avukat meslektaşlara örnek olarak sunulmuş olup tavsiye niteliğini taşımamakla beraber uzlaşma belgesi örneğinden kaynaklı olarak hiçbir sorumluluk taşımadığımızı belirtmek isterim. Avukat Arabulucu Adem Süpçin- Denizli


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.