ECRİMİSİL DAVALARINDA BEDEL HESAPLANMASI

img

ECRİMİSİL DAVALARINDA BEDEL HESAPLANMASI

ECRİMİSİL DAVALARINDA BEDEL HESAPLANMASI

Haksız işgal neticesinde talepte bulunabilecek malik veya hak sahibinin men-i müdahale, ecrimisil tazminatı talep edebileceği hukukumuzda kabul edilmiştir. 

Haksız işgal ile ilgili makalemize https://ademsupcin.av.tr/makaleler/haksiz-isgal linkinden ulaşmanız mümkündür. 

Bu kısa makalemizde ister meni müdahale talep edilmiş isterse talep edilmemiş olsun ecrimisil tazminat yani haksız işgal-kullanım sebebiyle tazminat talebi doğrultusunda davacının hakkının hangi metod ve yöntemlerle belirleneceğini açıklamaya çalışacağız.

Gayrimenkul hukuku, miras avukatı olarak bize ecrimisil tazminatı hususu soru olarak yöneltilmekte bunda da tarım arazilerinin haksız kullanımı neticesinde hak sahiplerinin zararının nasıl talep edilip hesaplanacağı konu olmaktadır. 

Gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, hak sahibinin, hak sahibi olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarihli 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi gerekeceği vurgulanmıştır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ve malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir (YHGK'nin 25.02.2004 tarihli ve 2004/1-120-96 sayılı kararı).

Tarım arazilerinin haksız kullanımı nedeniyle ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler getirtilmeli, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için birim fiyatlar getirtilmeli, bölgede münavebeli ekim yapılıp yapılmadığı, taşınmazın nadasa bırakılıp bırakılmadığı tespit edilmelidir.

İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.