img

Haksız İşgal

Haksız İşgal, Men-i Müdahale (Haksız El Atmanın Önlenmesi), Ecrimisil Davaları

Haksız İşgal, Men-i Müdahale-El Atmanın Önlenmesi ve Haksız İşgal sebebiyle Ecrimisil davaları gayrimenkul-taşınmaz hukuku alanına girmektedir. 

Taşınmaz ve tapu davalarında öncelikle dava konusu uyuşmazlığa sebep olan taşınmazın tam olarak coğrafi sınırlarının, tapu kaydının net olarak belirlenmesi, yine haksız işgal durumunun netleştirilmesi tecavüzün hangi sebeple ne miktarda meydana geldiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Yine mütecaviz kişi veya kurumun haksız tecavüzünün, tecavüz tarihinin açılacak olası davadaki savunmalarının, tecavüzün haklı sebeple olup olmadığına yönelik olası savunmalarının, zamanaşımı durumunun tapu davalarında uzman bir avukat tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. 

Haksız işgal haklı bir sebep olmaksızın başkasına ait arazi veya taşınmaza tecavüz etmek manasına gelmektedir. Başkasının tarlasına duvar örmek, başkasının arazisine taşacak şekilde veya tamamen başkasına ait arsa üzerinde bina inşaa etmek, hiçbir sebep yokken bir apartman dairesi veya kömürlük-depo gibi taşınmaza ait mütemmim cüz ve eklentileri kullanmak veya apartmana ait ortak yeri hakkı olmaksızın kullanmak gibi fiilleri haksız işgale örnek olarak verebiliriz. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

El atmanın önlenmesi yani eski kanunda men-i müdahale ise bu haksız işgali yargı kararıyla sona erdirmek demektir. Türk Medeni Kanununda şartları varsa haksız işgalin son verilerek el atmanın önlenmesi talebiyle birlikte kal yani yıkım da talep edilebilir. 

Ecrimisil talebi ise haksız işgal sebebiyle taşınmaz maliki veya zilyedinin uğradığı zararın karşılığının tazmini manasına gelmektedir. 

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız davalar uygulamada bilhassa Denizli ve çevre illerimizde taşınmaz hukuku kadar ayrıca miras hukukunu da ilgilendirmektedir. Miras davaları hususunda bilgisi ve tecrübesi olan avukatlardan bu konuda öncelikle danışma hizmeti alınmasında yarar vardır. 

Taşınmazı haksız bir şekilde işgal edilen kişinin açacağı meni müdahale, kal ve ecrimisil davasında davalının işgalin haksız olmadığına ayni veya şahsi bir hakka dayalı olarak veya mücbir sebebe dayalı olarak veya iyiniyetli 3. kişi olarak başkasına ait taşınmaza tecavüz ettiğine dair savunma yapması mümkündür. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında söz konusu iyiniyet esası objektif iyiniyet değildir. Yani herkesten beklenen vasati olarak gösterilecek özen ve dikkatle araştırma yapmak yetmemektedir. Aranan sübjektif iyiniyet halidir. Tecavüzün herkesten daha çok ve olaya özgü daha derin ve dikkatli bir şekilde araştırma yapmasına rağmen elde olmayan sebeplerle iyiniyetli olarak meydana geldiği ortaya koyulmalıdır. Bu gibi durumlarda mütecaviz uygun bir bedel karşılığında kendisine işgal ettiği yer üzerinde mülkiyet veya irtifak hakkı tanınmasını tapu davalarına bakan asliye hukuk mahkemesinde talep edebilecektir. 

Büromuzda görülmekte olan bu dava türleri hakkında bize sorulan sorulara kısmen cevap olarak bilgi vermeyi amaçladığımız yazımızdan hukuki uyuşmazlığınıza dair daha fazla bilgi ve danışma hizmet almak istiyorsanız bize iletişim bölümünden veya whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. 08.06.2021-Denizli

Avukat Adem SüpçinSeven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.