Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

img

Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Son Değişiklikler


Değer Kaybı Tazminatı Hesaplama metodu

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’nda Değişikliğe Gidildi

 

7327 İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.06.2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihi yayımı tarihidir.

 

Kanun değişikliği ile Karayolları trafik Kanununda neler değişti?

 

·       İlk değişiklik trafik kazalarından kaynaklanan değer kaybı alacaklarındadır.

 

Değişikliğe göre değer kaybı aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak belirlenir diyerek bu konudaki tartışmaya bir son vermiş oluyor.

Değer kaybı hesaplamaları zarara uğrayan taraf veya avukatının başvurusu üzerine sigorta şirketinden talep edildiğinde daha önceki uygulama sigorta genel şartları dâhilinde olmaktaydı. Bilahare Anayasa Mahkemesi kanunun genel şartlar ibaresini iptal etmesiyle haliyle mağdur vekili biz avukatlar da sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmesinin genel şartlarına göre değil de Borçlar Kanunu hükümlerine göre gerçek-reel ve piyasa rayicinin temel alınarak zararın ödenmesi gerektiğinden bahisle Asliye Ticaret Mahkemelerinde sigorta şirketlerine bu yönde dava açıyorduk. Son değişiklikten sonra meydana gelen kazalardan kaynaklı değer kaybı davalarında artık kanunda yapılan değişikliğe göre hesaplama yapılacağı netleşmiş oldu.

Bu konuda Denizli Tazminat Sigorta Hukuku Avukatı olarak uygulamayı takip etmekteyiz.

 

·       Bir diğer önemli değişiklik ise DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KONUSUNDADIR.

Uygulamada destekten yoksun kalma tazminat davalarında son dönem eski bir yaşam tablosu olan PMF yaşam tablosundan vazgeçilerek güncel ve ulusal tablo olan TRH Yaşam tablosu uygulanmakta ancak Sigorta Şirketleri başvurucu veya avukatının talebi üzerine hesaplamaları PMF yaşam tablosu üzerinden yapmakta ısrar etmekteydiler. Bunun üzerine açılan davalarda bilirkişiler genel olarak TRH yaşam tablosunu kullanarak hesaplama yapmaktaydılar. Yeni dönemde yine TRH yaşam tablosunun kullanılacağı açıklamadan anlaşılmaktadır ki zira değişiklikte destekten yoksun kalma tazminatı ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu kullanılır demektedir.

 

Öte yandan sigorta şirketleri sigorta sözleşmesi genel şartları dâhilinde yine teknik faiz 1,8 uygulayarak indirim yapmaktaydı. Anayasa Mahkemesinin iptal hükmü sebebiyle aslında bir nevi boşluk oluşmuş ve bu kanun tarihine kadar iskonto ve teknik faiz uygulaması durdurulmuştu. Mahkemelerin de bu yönde karar verdiğini görmekteydik. Kanun değişikliğinden sonra açılan davalarda %2’yi geçmemek kaydı şartıyla iskonto uygulanacağı netleşmiş olmaktadır.

 

·       Sürekli Sakatlık Bedensel Zararlarda Yapılan Değişiklik

Yukarıda açıkladığımız trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatına dair değişiklik sürekli sakatlık halinde talep edilecek tazminata da uygulanmıştır. Yani yine ulusal doğum ve ölüm istatistikleri dikkate alınacak ve iskonto yapılacaktır. Ancak bunun yanında artık hayat anüteleri de uygulamaya girerek hesaplamada kullanılacaktır. Tazminatı avukatı olarak ilerleyen dönemlerde hepsini açıklamaya çalışacağız. Ayrıca bu konuda Süpçin Hukuk Bürosu Denizli olarak uygulamadan da örnekler vermeye devam edeceğiz.

 

·       Desteğin Kusuruna İlişkin Zararlar ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Torba kanunun 19. Maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 92/1’de değişiklik yapmaktadır. Buna göre trafik kazasında ölen şahsın ölümü sebebiyle desteğinden yoksun kalan kişiler destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilir ve fakat desteğin kazadaki kusurundan kaynaklanan zararları sigorta şirketleri ödemeyecektir. Bu husus özellikle tek taraflı trafik kazalarında sürücü ve/veya işletenin tek taraflı veya yüzde yüz kusurlu olduğu kazalarda ölen sürücü ve/veya işletenin yakınlarının tazminat alamayacağı anlamına gelmektedir. Kısmi kusuru varsa bu tazminat hesaplamasında dikkate alınacaktır.

 

Bu değişikliğin hak sahibi ve mağdurların aleyhine olduğu açıktır. Zira destekten yoksun kalma tazminatı ile miras hukukunun ilgisi bulunmamaktadır. Kanunen mirasçı olmayan bir kişi destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmektedir. Kanuna eklenen bu madde ile adeta desteğin kusurunun mirasçıları da aşacak şekilde tüm destekten yoksun kalanların halefiyetlerine yönlendirme yapmaktadır. Kusur veya kusurdan kaynaklı borç miras yoluyla veya temlik yoluyla geçer. Trafik kazasında ölen sürücü ve işleten yakınlarının tazminat talepleri mirasçılık sıfatıyla değildir. Bu noktada Borçlar Kanunumuza aykırılık oluştuğunu da düşünüyoruz. Gerçekten de ölüm veya sakatlık halinde istenecek tazminatları düzenleyen haksız fiil hükümleriyle kanuna eklenen bu madde arasında çelişki oluşturulmuştur.

 

Söz konusu değişikliklerin ve trafik kazalarıyla ilgili davalara dair uygulamaların büromuzca takipçisi olduğumuzun altını çizerek, mağdurların hasar danışmanlık şirketlerinden uzak durmalarına ilişkin tavsiyemizi tekrar ediyor bu konularla ilgili soru, görüş ve yorumlara açık olduğumuzu da beyan etmek istiyoruz.

 

Av. Adem Süpçin Denizli-


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.