Kesinleşen Ceza Kararı Bozulur Mu?

img

Kesinleşen Ceza Kararı Bozulur Mu?

Kesinleşen Hapis Cezası Paraya Çevrilir Mi?

KESİNLEŞEN CEZA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

1. Genel Olarak:

A) CEZA YARGILAMASI:

Bir suç şüphesi ile başlayan ceza soruşturması, yeterli şüphenin bulunduğuna ilişkin savcılık kararından sonra kamu davası açılmasına karar verilir. Bundan sonraki aşamada suçun türüne ve ağırlığına göre ceza kanununun emrettiği görevli ve yetkili ceza mahkemesinde şüphelinin sanık sıfatıyla yargılanması süreci başlar.

Yargılama aşamasından sonra sanık hakkında ya beraat ya da mahkûmiyete karar verilir. Bu arada sanık aynı davada birden fazla suç hakkında yargılanıyorsa bu suçların bir kısmından beraat bir kısmından da mahkûm olabilir.

B) CEZA TÜRLERİ:

Sanığın işlediği suçlara ilişkin verilecek cezalar ve cezaların asgari ve azami sınırları Türk Ceza Kanunu’nda öngörülmüştür. Kanunumuzda cezalar hapis ve adli para cezası olarak 2’ye ayrılmış, hapis cezaları ise ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezası olarak kendi içinde 3’e ayrılmıştır.

C) CEZA KARARINA KARŞI MÜRAACAT TÜRLERİ:

Mevzuatımıza ceza mahkemelerinin vermiş olduğu mahkûmiyet veya beraat kararlarına karşı olağan kanun yolları olarak itiraz ve temyiz yolları öngörülmüştür.

2. Ceza Mahkemesi Kararı Nasıl Kesinleşir?

Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin vermiş oldukları beraat veya mahkumiyet kararlarına karşı olağan kanun yolları bulunmaktadır.

a) Beraat hükmüne karşı Yargıtay ilgili ceza dairesince incelenmek üzere temyiz yolu öngörülmüştür.

b) Mahkumiyet kararı ise türüne göre değişmektedir. CMK’ya (Ceza Muhakemesi Kanunu) göre sanığa verilen ceza 2 yılın altında olup sanık tarafından suçtan zarar görenlerin zararları karşılandı veya zarar yok ise, sanık hakkında daha önceden verilmiş kasten işlediği bir suçtan mahkûmiyet hükmü bulunmamakta ise sanık hakkında verilen kararın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilir. Bu karara karşı temyiz değil itiraz yolu öngörülmüştür. Ayrıca itiraz yolu tutuklama kararlarına karşı da öngörülmüştür.

Sanık hakkında verilen hüküm Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı değilse Yargıtay İlgili Ceza Dairesine bozulması için temyiz edilir. Söz gelimi Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kasten adam öldürmek nedeniyle sanık hakkında verdiği cezaya karşı Denizli Ceza Avukatı tarafından bozma istemiyle Yargıtay’a temyiz dilekçesi verilir.

Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza 10 yılın üzerinde ise ceza avukatı tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenir. Bu konuda müvekkillerle işbirliği yapılmalıdır.

c) Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay ilgili Ceza Dairesince Onama kararı veya itiraz yolu açık karara karşı yapılan itirazın Reddine dair karardan sonra sanık hakkında verilen ceza kesinleşmiş olur ve ceza infaz edilmeye başlanır.

Mevzuatımıza göre cezaların nasıl infaz edileceği Ceza İnfaz Kanununda düzenlenmiş olup infaz hükümleriyle ilgili olarak Süpçin-Esen Hukuk Bürosu Ceza Avukatı olarak makale çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda yayınlanacaktır. Bu hususta Denizli Avukat olarak olarak tarafımızdan hukuki danışma alabilirsiniz.

3. Kesinleşen Ceza Kararına Karşı Ne Yapılır? Herşeyden önce hakkınızda verilen cezanın temyiz incelemesinden sonra onama kararı ile kesinleşmesini müteakip hükmün infazına başlanması için ayrıca Onama kararının size tebliğine gerek yoktur. Bu nedenle UYAP üzerinden davanızı takip etmenizin yararlı olacağını avukat olarak tavsiye ederiz. Ayrıca ceza avukatınızdan da bu konuda yardım isteyebilirsiniz.

Peki Kesinleşen Ceza Mahkemesi Kararı Bozulur mu?

4.Olağanüstü Kanun Yolları

GENEL OLARAK:

TCK’da temyiz ve itiraz dışında olağan üstü kanun yolları sayılmıştır.

a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi: Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay Ceza Dairelerinden herhangi birinin vermiş olduğu karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 30 gün içinde itiraz edilebilir. Ancak sanık lehine itiraz edilmesi halindeyse bu süre şartı bulunmamaktadır.

b) Ceza Avukatı olarak uygulamada en sık karşılaştığımız veya başvurduğumuz olağanüstü kanun yollarından birisi de Kanun Yararına Bozma Usulüdür. Ceza Mahkemeleri tarafından verilen temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olan veya kararda kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı kararın Yargıtay’ca bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak bildirir. Bu talebe karşı Yargıtay Ceza Dairesince olumlu veya olumsuz bir karar verilir. Karar kanun yararına bozulur ve mahkumiyete ilişkin olarak bir bozma söz konusu ise Yargıtay Ceza Dairesi tarafından resen mahkumiyet kaldırılır veya daha hafif bir ceza verilebilir.

c) Yukarıda tanımladığımız Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle Kanun Yararına Bozma isteminde bulunma hakkı tanınmış olan Adalet Bakanlığı dışında aynı şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da doğrudan kanun yararına bozma istenebilmektedir. Görüldüğü üzere temyiz edilmeksizin kesinleşen ceza kararlarına karşı veya hukuka aykırılığı Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen ceza mahkemesi kararlarına karşı kanun yararına bozma adı verilen olağan üstü bir kanun yolu bulunmaktadır. Bu gibi hallerde Denizlide ceza avukatı olarak Adalet Bakanlığı’ndan veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından kanun yararına bozma isteminde bulunulmasını talep etmekteyiz.

d) Kimse başına gelsin istemez ancak hakkınızda gerçekten de aslında işlemediğiniz bir suç hakkında yargılama yapılıp ceza verilmiş olduğunu düşünün. Hatta belki de bu kesinleşen ceza kararı infaz edilmiş bile olabilir. Doğrusu bu tür durumları yalnızca film senaryolarında değil hayatın içerisinde de görüyoruz. Bu sözümüzü ceza avukatının müvekkilinin sözlerine itibar etmesi gerekliliğinden dolayı söylemiyoruz. Ceza yargılaması maddi gerçeğin tespiti üzerine kuruludur. Ancak her zaman için maddi gerçeğin yüzde yüz olarak tespit edilememesi ihtimaline binaen modern ceza hukuku sistemlerinde yargılamadan sonra bir sebepten suçun sanık tarafından işlenmediğinin anlaşılması durumunda YARGILAMANIN YENİLENMESİ yolu düzenlenmiştir. Bizim hukukumuz da Yargılamanın Yenilenmesi yolunu benimsemiştir. Eski Ceza Usul Yasamızda bu olağanüstü kanun yoluna İade-i Muhakeme adı verilmiştir.

YARGILAMANIN YENİLENMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Dava esnasında kullanılmuş olan ve hükmü etkileyen bir belgenin gerçek olmadığı yani sahteliğinin anlaşılmış olması

Yeminli tanığın veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde davada sanık aleyhine kasten veya ihmal ile yalan-gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy kullandığı anlaşılırsa

Hükmü veren mahkeme üyesi hakimlerden birinin (hükümlünün neden olduğu kusur dışında aleyhine ceza davasını veya bir ceza ile mahkumiyetinin gerektirecek biçimde görevini yapmada kusur ettiği tespit edilirse

Ceza Mahkemesi kararı Hukuk Mahkemesi kararına dayanılarak verilmiş olup da bu hükmün başka bir kesinleşmiş hükümle ortadan kaldırılmış olursa

Yeni Olaylar veya Yeni Deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yeniden yargılamayı gerektirecek kararları

Süpçin – Esen Hukuk Bürosu olarak kesinleşen ceza mahkemesi kararlarına karşı Denizli Ceza Avukatı olarak yukarıda saydığımız şartlar ve gerekçeler çerçevesinde kanun yararına bozma, yazılı emir ve yargılamanın yenilenmesi yollarına başvuru işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu konusunda da mesleki deneyim ve bilgi çerçevesinde Denizli’de hukuki danışmanlık vermekteyiz. Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru ve tazminat hususunda da yeni makale örneklerimizi en kısa sürede paylaşacağımızı belirtmek isteriz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.