Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Hata Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği Yargıtay Kararı

img

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Hata Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği Yargıtay Kararı

            T.C.

            YARGITAY

            14. Ceza Dairesi

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y    İ L A M I

 

Esas No          : 2021/1284             

Karar No        : 2021/3692

Tebliğname No: 14 - 2021/39099

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ                                  :Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

TARİHİ                                             : 03.07.2018

NUMARASI                                      : 2015/317 Esas, 2018/140 Karar

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK     :

SUÇ                                                   :Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden

  yoksun kılma

HÜKÜM                                            : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN                                :Suça sürüklenen çocuk müdafisi, katılan mağdure vekili

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE   : Onama

 

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:

Suça sürüklenen çocuğun aşamalarda fiziken büyük görünen mağdurenin yaşını büyük zannedip, esasen kendisinin de yaşının büyük olduğunu söylediği yönündeki savunmaları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, olayda 5237 sayılı TCK'nın 30. maddesinde düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığı tartışıldıktan sonra hükme varılması gerekirken bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın eksik gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet kararları verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 230. maddesine muhalefet edilmesi,

   Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafisi ile katılan mağdure vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 26.05.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

BAŞKAN V.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.