Eksik Teslim Edilen İnşaat Sebebiyle Müteahhidin Arsa Sahibine Borcu

img

Eksik Teslim Edilen İnşaat Sebebiyle Müteahhidin Arsa Sahibine Borcu

E. 2020/1909 K. 2020/2968

Müteahhit evi teslim etme tarihine kadar sorumlu olduğu eksikleri gidermez ise arsa sahibi eksiklerin tamamlanmasından kaynaklanan zararını müteahhitten talep edebilir

ÖZET : Davacı arsa sahibi taraflar arasında düzenlenen sözleşme uyarınca kendisine düşeceği kararlaştırılan 6 bağımsız bölümün eksik olarak yapıldığını ve bağımsız bölümleri sattığı her bir kişiye 5.000,00'er TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL eksik iş karşılığı ödeme yaptığını ileri sürererek bu miktarın da davalı tarafça ödenmesini talep etmiştir.

Davacı arsa sahibi eksik işlerin giderim bedelini de talep edebileceğinden bölge adliye mahkemesince hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan davacı arsa sahibine bırakılan bağımsız bölümlerdeki eksik işler ile ortak alanlardaki eksik işlerin nelerden ibaret olduğu ve bunların dava tarihi itibariyle mahalli piyasa rayiçlerine göre giderim bedeli ile ortak alanlardaki eksikliklerin arsa sahibine ait olup devrettiği bağımsız bölümlerin arsa paylarına isabet eden kısmı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp, taleple bağlılık ilkesi de gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken davacının kendisine ait bağımsız bölümleri eksiklik sebebiyle daha düşük fiyatla satmış olmasına rağmen eksik işlerin giderim bedelini isteyebileceği gözden kaçırılarak yanlış değerlendirme sonucu davanın eksik işlere yönelik kısmının reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Davalı tarafça yargılama aşamasında eksikliklerin kendisi tarafından giderildiği savunulmuş ise de A blok için 22.11.2013, B blok için 20.05.2014 tarihinde yapı kullanma izin belgeleri alınarak inşaatın tamamlandığı ve arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğinin kabulü gerektiğinden yapı kullanma izin belgelerinin alındığı tarih itibariyle yüklenicinin inşaattan el çektiğinin kabulü zorunludur.

Dairemizin 04.04.2017 tarih ve 2016/1621 Esas, 2017/1538 Karar sayılı emsal kararı ile yerleşik uygulamasına göre eser sözleşmesi ilişkisinin devam ettiği sürece ve teslim anına kadar gerçekleştirilen tüm iş ve imalâtların yüklenici tarafından yapıldığı, teslimden sonraki yapılan işlerin arsa sahibi tarafından yapıldığı ya da yaptırıldığının karine olarak kabulü gerekir. Az yukarıda açıklandığı gibi, davalı yüklenici en son blokun yapı kullanma iznini 20.05.2014 tarihinde alarak inşaatı teslim ettiğinden davacının ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/111 D. iş sayılı dosyasında yaptırdığı delil tespitinde, tespit tarihi itibariyle delil tespit raporunda saptanan hali ile inşaatı eksik olarak teslim ettiğinin kabulü zorunludur. Davalı yüklenici delil tespitinden sonra işe devam ederek saptanan eksiklikleri giderdiğini yasal delillerle kanıtlayamadığından karinenin aksini ispatlayamamış olması nedeniyle yargılama sırasında tamamlanan eksikliklerin arsa sahibinden bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilerce tamamlandığının kabulü zorunludur.

Bu durumda, davacı arsa sahibi eksik işlerin giderim bedelini de talep edebileceğinden bölge adliye mahkemesince hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan davacı arsa sahibine bırakılan bağımsız bölümlerdeki eksik işler ile ortak alanlardaki eksik işlerin nelerden ibaret olduğu ve bunların dava tarihi itibariyle mahalli piyasa rayiçlerine göre giderim bedeli ile ortak alanlardaki eksikliklerin arsa sahibine ait olup devrettiği bağımsız bölümlerin arsa paylarına isabet eden kısmı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp, taleple bağlılık ilkesi de gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken davacının kendisine ait bağımsız bölümleri eksiklik sebebiyle daha düşük fiyatla satmış olmasına rağmen eksik işlerin giderim bedelini isteyebileceği gözden kaçırılarak yanlış değerlendirme sonucu davanın eksik işlere yönelik kısmının reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi hükmünün davacı yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 Sayılı Kanun'un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 267,80 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine, 6100 Sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 11.11.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.Seven Medya © 2023 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.