Eşit İşlem Yapma İlkesine Uygun Davranma Yükümlülüğü

img

Eşit İşlem Yapma İlkesine Uygun Davranma Yükümlülüğü

T.C. YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

Esas No  :2013/15507

Karar No :2014/19414

Karar Tarihi: 26.06.2014

Kararın İçeriği: İşverenin Eşit İşlem Yapma İlkesine Aykırı Davranıp Davranmadığı 

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :

Davacı vekili, davacının, davalıya ait işyerinde kasap olarak çalıştığını, işveren aleyhine dava açmış bir kısım isçilerin davalarında tanıklık ettiğini, işyerinde çalışan bir başka isçinin kendisine hakaret ve darp eyleminde bulunduğunu, işverenin de bir takım hususları çarpıtarak is sözleşmesini haklı sebep olmaksızın feshettiğini belirterek, müvekkilinin ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, istekler kısmen hüküm altına alınmıştır.  Kararı davalı temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında is sözleşmesinin feshi hususu uyuşmazlık konusunu teşkil etmektedir. Davacı tarafından, isçinin işverenle husumeti olan isçilerin davalarında işveren lehine tanıklık etmemesi üzerine baskı uygulandığı, başka isçinin kendisine yönelik davranışlarının da farklı yorumlanarak iş sözleşmesinin haksız feshedildiği iddia edilmiştir.

Davalı ise, davacının 31.12.2011 tarihinde işyerinde çalışan H.Ç. isimli işçiye küfür ettiğini, et satırı ile saldırdığını, diğer isçilerin araya girmesiyle kavgayı bitirdiklerini, kavgadan sonra davacı müşterilerin içinde bıçak ile H.Ç.’a tekrar saldırdığını, is akdinin bu nedenle haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Delil durumuna göre, davacının is sözleşmesinin işverenin diğer isçisi ile yaptığı kavga sonucu feshedildiği sabittir. Mahkeme gerekçesinde, diğer işçinin isine son verilip verilmediğinin ilgili kisi sigortasız çalıştırıldığından tespit edilemediği değerlendirilerek ihbar ve kıdem tazminatları hüküm altına alınmıştır. Dosya içeriğinden, feshe neden olan kavga olayına karışan öbür isçi H.Ç. nin de isten ayrıldığı anlaşılmaktadır. İşverenin eşit işlem yapma borcuna aykırı davranıp davranmadığının tespit edilmesi uyuşmazlığın çözümü için önem taşıdığından, mahkemece taraf tanıkları yeniden dinlenerek, diğer isçi H.Ç. nin söz konusu olay nedeniyle ve davacı ile aynı anda isten çıkarılıp çıkarılmadığı kuşkuya yer vermeyecek şekilde netleştirilmeli, sonucuna göre feshin davacının ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı değerlendirilmelidir.

Yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, pesin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.06.2014 tarihinde oy birliğiyle, karar verildi.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.