img

İşçi Lehine Yorum İlkesi

T. C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2005/9-150

Karar No: 2005/171

Karar Tarihi: 16.03.2005

Kararın İçeriği: İşçi lehine yorum ilkesi

(1475 S. K. m. 13, 14)

Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3. Is Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.11.2003 gün ve 2001/898 E. 2003/1638 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 14.03.2004 gün ve 2004/970-8364 sayılı ilamı ile;

(…Davacı isçi, borçlanılan askerlik süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı farkı isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, davacının is sözleşmesinin 1475 sayılı Is Kanununun 13.ve 14. maddesine göre ihbar ve kıdem tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, savunmaya değer verilerek kıdem tazminatı farkı isteğinin reddine karar verilmiştir. Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı isçi, is sözleşmesinin işverence önel verilmeksizin 1475 Sayılı Yasanın 13/2. maddesi gereğince feshedildiğine dair iradenin kendisine ulaşmasından sonra yaşlılık aylığı bağlanması için Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurmuş ve kendisine kurumca tahsis yapılmıştır. Davacının askerlik süresini borçlanarak primlerini ödediği hususu da anılan kurum yazısından anlaşılmaktadır.

Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, is sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın ve önel verilmeksizin 1475 sayılı yasanın 13/2.maddesine göre işverence feshedildiği bildirilen isçinin, ihbar tazminatını henüz almadan önce ve ihbar öneli içinde yaşlılık aylığı bağlanması için kuruma başvurması ve kendisine tahsis yapılması durumunda, feshin isçi tarafından emeklilik suretiyle gerçekleştirildiğinin kabulü gerekir. Somut olayda ihbar tazminatının davacı isçiye ödendiği tarih dosya içeriğinden tespit edilememektedir. Mahkemece de bu yönde bir araştırmaya gidilmemiştir.

Bu konuda yapılacak is, ihbar tazminatının davacı isçiye ödendiği tarihin tespitinden ibarettir. Ödeme tarihi ile kuruma başvuru tarihinin aynı güne rastlaması durumunda hangisinin daha önce gerçekleştiğinin tespitine çalışılmalıdır. Şayet ödeme saatinin tam olarak belirlenmemesi durumunda isçi lehine yoruma gidilmelidir.

Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYIZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz pesin harcının geri verilmesine, 16.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.