img

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Genel Olarak

Yurtdışında yaşayan ancak halen Türk vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çifte vatandaşlıkla bağlı olan kimselerin yine yurt dışındaki hukuki ilişkilerinden kaynaklanan yabancı devlet mahkemelerinin vermiş oldukları kararların Türkiye’de de hüküm ifade etmesi ve Türkiye içinde de uygulanabilmesine yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizi, açılan davalara da tanıma ve tenfiz davası diyoruz.

Ancak tanıma ve tenfiz ayrı davalar olarak da açılabilmektedir. Tanıma Türkiye’de kararın tanınması yani yabancı mahkemedeki kesin hüküm gücünün Türkiye’de de geçerliliği manasına gelmektedir.

Türk Mahkemeleri tarafından yapılan “tanıma” kararı kararın kesin delil olarak yargı yerlerinde geçerliliğini ve kesin hüküm teşkil etmesini sağlar.

Öte yandan tenfiz ise tanınan yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de uygulanabilmesini yani icra edilebilirliğini ifade etmekte ve tenfiz edilen yabancı mahkeme kararının aynen uygulanabilmesi demektir.

Uygulamada Denizli Avukat olarak boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz edilmesi ile karşılaşmaktayız.

Aile mahkemelerinde yabancı devlet mahkemelerinin aile hukukuna ilişkin boşanma kararları şayet diğer şartları da taşıyorsa Türkiye’de tanınmasına ve tenfizine karar verilebilmektedir.

Yine Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin boşanma kararlarının kesinleşmesi halinde Türk Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Şartları

Tanıma için yabancı devlet ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklılık ilişkisi ve anlaşması bulunması gerekmemektedir. Ancak diğer tenfiz şartlarının bulunması gerekmektedir.

Tenfiz için ise bir üst paragraftan da anlaşılacağı üzere tenfizi istenen hükmü veren mahkeme devleti ile devletimiz arasında karşılıklılık anlaşması bulunmalıdır.

Tenfiz için diğer şartlar ise yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması yanında;

– İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

– İlamın kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması,

– O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması gerekmektedir.

Velayet Kararının Tanıma ve Tenfizi

Yukarıda kısaca tanıma ve tenfiz davalarının şartlarından bahsettik. Denizli Tanıma Tenfiz avukatı olarak kural olarak yabancı mahkeme kararlarının velayet kararlarının tenfizi mümkündür. Ancak tenfiz için gerekli olan şartların yabancı mahkeme kararının velayete ilişkin olan kısmında da aranması gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/11237 Esas ve 2011/2718 sayılı 16.02.2011 sayı ve tarihli bir kararında, karşılıklılık ilişki bulunmaya Amerika Birleşik Devletlerindeki düzenlemeye göre Kuzey Karolina (North Carolina) Eyaleti’nde yabancı kararların tenfizini mümkün kılan bir uygulamanın bulunup bulunmadığının yerel mahkeme tarafından araştırılması gerektiğini ve bu nedenle velayet konusunda tenfiz hükmü verilemeyeceğini belirterek yerel mahkeme kararını esastan bozmuştur.

Nafaka Kararının Tanıma ve Tenfizi

Tanıma ve tenfiz davalarının ana şartlarından olan Türk Kamu Düzenine açıkça aykırılık teşkil etmemek şartı nafaka kararlarının tenfizi için ana şartlardan birisidir. Denizli Avukat, tenfiz davasında yabancı devlet nafaka kararının Türk Kamu düzeni açısından aykırılık teşkil etmediğini usulüne uygun olarak tenfiz talep edilen mahkemeye bildirir.

Denizli Avukat Süpçin-Esen Hukuk Bürosu olarak usule uygun yabancı devlet mahkemelerinin boşanma, nafaka, tazminat ve velayet gibi aile hukukuna ilişkin kararlarının tanıma ve tenfizini ayrıca icra edilerek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasına hukuki yardım yoluyla katkı sağlamaktayız.

Gayrimenkullere İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi

Yabancı devlet mahkemelerinin Türkiye’de bulunan gayrimenkullerin aynına ilişkin kararları Türk Mahkemeleri tarafından tenfiz edilemez. Zira Türkiye’de kaim taşınmazlar bakımından Türk Mahkemeleri’nin münhasır yetkisine giren konularda tenfiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli egemenlik alanlarından biri olan Türkiye’deki taşınmazların mülkiyeti veya başka bir ayni hakkı üzerinde yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararlar bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlamadığını avukat olarak ifade etmek isteriz.

Yabancılar Hukuku, Tanıma Tenfiz Avukatı olarak Marmaris’te bulunan bir taşınmazın boşanan Rus vatandaşı çiftlerin ½ oranında pay sahibi olmasına dair Rusya Devleti mahkemesi tarafından verilen kararın tenfizi davasında müvekkilimizi davalı vekili olarak temsil ettikten sonra Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davanın REDDİ sağlanmıştır. Yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.

Bu konudaki kararlar aşağıda yer almaktadır.

Denizli Avukat Süpçin-Esen Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de yabancıların mülk edindikleri taşınmazlar üzerindeki hakları hususunda hukuki danışma ve hukuki yardım faaliyetlerinde bulunmaktayız.

Türk Mahkemesi Kararlarının Yabancı Ülkede Geçerliliğinin Sağlanması

Süpçin –Esen Hukuk Bürosu, Avukat Denizli olarak yabancı ülkede boşanmanın uzun sürmesi ve/veya yabancı devlette anlaşmalı boşanma davası düzenlemesinin hiç veya tam olarak olmaması gibi sebeplerden dolayı müvekkillerimize Türkiye’de anlaşmalı boşanma düzenlemesinden yararlanma imkânı sağlamaktayız.

Taraflardan birinin çifte vatandaş veya Türk vatandaşı olması halinde Türk Aile Mahkemeleri’nde anlaşmalı boşanma sağlanabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma kararının tebliği ve tebliğ alınması, kararın kesinleştirilmesi ve nüfusa şerhi, karar için yetkili makamdan apostil şerhi alınması gibi hukuki işlemler de hukuki yardım faaliyetimiz içerisinde bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma için merak ettiğiniz hususlar için şu linkten faydalanabilirsiniz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.