Yapının Tamamlanamaması Nedeniyle Kat İrtifakının Tapu Kütüğünden Silinmesi

img

Yapının Tamamlanamaması Nedeniyle Kat İrtifakının Tapu Kütüğünden Silinmesi

T.C. YARGITAY

18.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/164

Karar: 2014/2699

Karar Tarihi: 18.02.2014

ÖZET: Bilirkişi raporunda kat irtifakına konu arsa üzerindeki inşaatın tamamlanabileceği tespit edildiğine göre kat irtifakı maliklerine inşaatın tamamlanması için makul bir süre verilmesi ve bu süre sonunda inşaatın tamamlanmaması halinde kat irtifakının kaldırılmasına, kat irtifakı kaydının tapu kütüğünden silinerek arsa paylarının müşterek mülkiyet payına dönüştürülmesine karar verilmesi gerekir.

(634 S. K. m. 49)

Dava: Dava dilekçesinde, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 49/3. maddesi gereğince kat irtifakının sona erdirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili dava dilekçesinde; 2003 yılında 149 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde başlanılan inşaatın tamamlanabilmesi için kat irtifakı maliklerine uygun bir süre verilmesini, verilen süre içerisinde inşaat tamamlanarak kat mülkiyetine geçilemiyorsa projesinin tasdiki üzerinden beş yıl geçmiş olan kat irtifakının mahkemece sona erdirilerek arsanın mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne, yönetim kuruluna kararın kesinleşmesinden itibaren 6 ay süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde inşaatın tamamlanmaması halinde yeniden yazılı beyanda bulunulması halinde bu sürenin uzatılmasına karar verilmiştir.

Mahkemece mahallinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen 8.5.2012 tarihli bilirkişi raporuyla dosya kapsamından; davaya konu taşınmaz üzerinde A – B – C – D – E bloktan oluşmakta olan 36 bağımsız bölüm üzerinde 21.6.2002 tarihinde kat irtifakının kurulduğu, inşaatın %45’inin tamamlandığı, her blokta aynı anda çalışılması halinde inşaatın 6 ayda tamamlanacağı tespit edilmiştir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 49/3. fıkrasında kat irtifakına konu arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakiminin gerektiğinde ilgilileri dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar vereceği ve sürenin istem üzerine yeniden uzatılabileceği hükme bağlanmıştır.

Somut olayda; bilirkişi raporunda kat irtifakına konu arsa üzerindeki inşaatın tamamlanabileceği tespit edildiğine göre kat irtifakı maliklerine inşaatın tamamlanması için makul bir süre verilmesi ve bu süre sonunda inşaatın tamamlanmaması halinde kat irtifakının kaldırılmasına, kat irtifakı kaydının tapu kütüğünden silinerek arsa paylarının müşterek mülkiyet payına dönüştürülmesine karar verilmesi gerekirken, infazda tereddüt yaratacak şekilde yönetim kuruluna kararın kesinleşmesinden itibaren 6 ay süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde inşaatın tamamlanmaması halinde yeniden yazılı beyanda bulunulması halinde bu sürenin uzatılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 18.02.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.